BS 7593:2019 - čo potrebujete vedieť…

Nová norma BS 7593:2019 uverejnená v máji 2019 poskytuje jasné pokyny týkajúce sa prípravy, uvedenia do prevádzky a údržby systémov ústredného kúrenia a chladenia vodou pre domácnosti.

V tomto článku sa Francine Wickham, riaditeľka globálneho marketingu spoločnosti Fernox, zaoberá revidovaným kódexom postupov a skúma najnovšie dostupné produktové inovácie s cieľom uľahčiť montážnym a servisným pracovníkom dodržiavanie predpisov. Odvetvie chemickej úpravy vody už dlhé roky presadzuje celoživotnú ochranu systémov ústredného kúrenia tak, aby sa zlepšila energetická účinnosť, zminimalizovalo plytvanie palivom a zabezpečila životnosť systémov – a ako popredný člen výboru pre úpravu vody asociácie BEAMA, spoločnosť Fernox zohrala aktívnu úlohu pri vývoji najnovšej novelizácie britskej normy BS 7593:2019, ktorej cieľom je vyjasnenie a propagácia najlepších postupov počas životnosti systémov.

Spoločnosť Fernox podporuje novú legislatívu prostredníctvom svojho programu pre výskum a vývoj, keďže spoločnosť si uvedomuje kľúčovú úlohu, ktorú inovácia a aplikácia výrobkov musí zohrať pri propagácii rozsiahleho prijatia nových postupov a procesov – kde jednoduchosť použitia a spoľahlivý výkon výrobku sú rozhodujúce.
Najnovší kódex postupov zahŕňa päť kľúčových oblastí – čistiť, strážiť, chrániť, udržiavať a testovať – nielen pre zabezpečenie súladu ale takisto pre zabezpečenie toho, aby systémy fungovali na svojej optimálnej úrovni.

1. Čistiť
Predtým, ako sa existujúci systém ústredného kúrenia ošetrí chemickou úpravou vody alebo sa nainštaluje filter, je dôležité, aby sa systém vyčistil a odstránili sa všetky existujúce nečistoty alebo nánosy odpadu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by montážni a servisní pracovníci mali používať odskúšaný postup čistenia, ako napr. preplachovanie, vysokotlakové čistenie vodovodného potrubia a gravitačné čistenie.
Takisto je dôležité, aby sa systémy vyčistili ešte pred inštaláciou kotla alebo po izolovaní nového kotla od zvyšku systému. Tým sa zabráni tomu, aby sa akékoľvek existujúce nečistoty alebo zvyšky v systéme dostali do kotla a usadili sa tam, čím by spôsobili trvalé poškodenie.

2. Strážiť
Po vyčistení systému ústredného kúrenia je dôležité zabezpečiť, aby sa nečistoty a zvyšky opätovne nevytvárali. Kódex postupov novej normy BS 7593:2019 uvádza, že za týmto účelom by sa mal trvale nainštalovať in-line filter, aby sa zabezpečila trvalá ochrana a zachovala účinnosť systému.
Je dôležité, aby zvolený filter dokázal účinne zachytiť a zablokovať ako magnetický tak aj nemagnetický odpad, aby sa tak systém udržiaval čo najčistejší. Filtre vyrábané poprednými odborníkmi na úpravu vody, ktoré využívajú výkonný neodymový magnet a ďalšie technológie, ako napr. teplovodné oddeľovanie častíc (HPS), sú lepšie schopné toto dosiahnuť – a dokážu preto priniesť optimálne výsledky.
Pre dosiahnutie jednoduchej inštalácie je dôležité zvážiť, či je možné filter nainštalovať v rôznych smeroch, ako napr. horizontálne, vertikálne alebo s možnosťou inštalácie až do 45°, aby sa zmestil do malých uzavretých priestorov, ako napr. ponuka filtrov Fernox TF1.

3. Chrániť
V záujme ochrany systému ústredného kúrenia pred koróziou, vodným kameňom, mikrobiálnym znečistením v prípade nízkoteplotných vykurovacích systémov by mali montážni a servisní pracovníci ošetriť systém správnym množstvom chemických výrobkov na úpravu vody. Toto by malo zahŕňať ochranné látky na ochranu pred škodlivými nečistotami a vytvorením nánosov odpadu. Najlepšie je vybrať si výrobky od renomovaného výrobcu, aby sa zaručilo, že chemikálie budú dlhodobo účinne chrániť systém.
Takisto je dôležité, aby sa použila správna dávka – napr. rada „F“ chemikálií spoločnosti Fernox bola nedávno prepracovaná tak, aby obsahovala viac účinných zložiek, a preto teraz dokáže ošetriť systémy s objemom až do 130 litrov, 16 radiátorov, alebo podlahové systémy do 250m2. Tým sa výrazne zníži pravdepodobnosť nedostatočného dávkovania, pre pokrytie 97% domácností v Spojenom kráľovstve.
Pre nízkoteplotné alebo podlahové vykurovacie okruhy, ktoré sú ohrozené bakteriálnou kontamináciou alebo plesňami, sú dostupné špeciálne biocídy. Biocíd F7 spoločnosti Fernox napríklad chráni pred tvorbou bakteriálnych slizov, rias a biofilmov, ktoré môžu spôsobiť zablokovanie, neefektívnosť a v konečnom dôsledku poruchy.
Filtre systému môžu priamo chrániť kotol, aby sa zabezpečilo, že akýkoľvek cirkulačný odpad, ktorý sa v systéme nachádza, sa nedostane až ku zraniteľným komponentom, ako sú čerpadlá alebo výmenníky tepla.
V oblastiach s tvrdou vodou s ppm 200 a viac by sa malo namontovať zariadenie na zníženie tvorby vodného kameňa, aby sa tak zmiernili jeho účinky. Elektrolytické reduktory vodného kameňa poskytujú ochranu celého domu, kým magnetické reduktory vodného kameňa sú navrhnuté pre montáž vedľa kotla na ochranu jedného zariadenia.

4. Udržiavať
Norma BS 7593:2019 uvádza, že údržba in-line filtrov je povinnou súčasťou procesu opätovného uvedenia do prevádzky, ideálne ako súčasť každoročného servisu kotla a v súlade s pokynmi výrobcu – na odstránenie všetkých nečistôt a odpadu, ktoré boli zachytené. Tým sa zabezpečí, že filter bude aj naďalej fungovať pri plnej účinnosti a bude odstraňovať nečistoty zo systému.
Filtre spoločnosti Fernox TF1 Sigma a TF1 Omega sú vynikajúcimi príkladmi inovatívnych filtrov bez krytu, ktoré umožňujú rýchlu a bezproblémovú údržbu a čistenie. Vďaka tomuto jedinečnému dizajnu utesneného filtra, opláštenému magnetu a vypúšťaciemu ventilu nie je nutné počas procesu čistenia filter rozobrať – čo tiež znamená, že nie sú potrebné žiadne dodatočné náhradné diely, ako napríklad náhradné O-krúžky. Čas strávený čistením systému na mieste sa tým skráti a neexistujú ani žiadne priebežné náklady na údržbu. Tieto utesnené filtre bez krytu sa dajú jednoducho vyčistiť vypnutím systému, otvorením vypúšťacieho ventilu a odstránením magnetu z krytu – špina tak vytečie von, čím sa filter vyčistí bez toho, aby montážny alebo servisný pracovník musel chytať alebo čistiť špinavý magnet.

5.Testovať
Na zabezpečenie úplnej ochrany systému by sa mali hladiny inhibítorov kontrolovať počas ich celého životného cyklu. Toto sa dá dosiahnuť úplnou laboratórnou analýzou vody systému. K dispozícii sú jednoduché testovacie súpravy – tie si vyžadujú odobranie vzorky vody a jej odoslanie do laboratória na testovanie. Výsledky sú ľahko dostupné prostredníctvom aplikácií ako Fernox Water Quality Test App (Aplikácia testovania kvality vody), ktorá poskytuje všetky výsledky testov v jasnom a ľahko prístupnom formáte s pravidelnými aktualizáciami stavu.
Na splnenie požiadaviek normy BS 7593:2019 je nevyhnutné, aby montážni a servisní pracovníci využívali špecializovaných výrobcov, ktorí demonštrujú porozumenie výziev súvisiacich s prácou na mieste a ktorí disponujú rozsiahlym portfóliom výrobkov, ktoré ponúka riešenie pre každú aplikáciu – a zabezpečuje súlad pri každom projekte.

Zdroj: https://fernox.com/2019/06/21/how-to-ensure-compliance-with-bs-75932019/

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb