Obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY

Definice

"Zboží" je jakékoliv spotřební zboží prodávané prostřednictvím internetové stránky www.marox.sk

"Prodávající" je obchodní společnost MAROX s.r.o. Klincová, Bratislava, 821 08, IČ: 46367853, IČDPH: SK2023363331 Zapsaná Okresním  soudem  v Bratislavě 1, Vložka číslo: 76108 / B "Spotřebitel" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Zásady

Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi prodávajícím a spotřebitelem se vztahují obecně závazné platné předpisy České republiky, zejména příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákon č.223 / 2001 o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Cena zboží a cena dodání zboží

Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na www.marox.sk. Do těchto cen se nezapočítává cena za dodání zboží na místo určené spotřebitelům. Cena za dodání zboží je hrazena spotřebitelem zvlášť podle platného cenníku .Při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího, spotřebitel hradí pouze cenu za zboží.

Objednání zboží

Spotřebitel může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky www.marox.sk, telefonicky 0949/422843, nebo e-mailem na info@marox.sk. Prodávající následně realizuje potvrzení objednávky (její části). Pro potvrzení objednávky je nezbytná přesná specifikace zboží - označení jeho druhu, ceny a množství, dále ceny za dodání zboží, způsob a termín úhrady objednávky, způsob a termín dodání zboží. Takto potvrzená objednávka (její část), je považována pro obě strany za závaznou.

Storno objednávky

Spotřebitel může bezplatně stornovat svou objednávku ještě před jejím potvrzením a také po potvrzení objednávky a to telefonicky nebo emailem. Zaplacená kupní cena za zboží, nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 7 pracovních dnů vrácena spotřebiteli.

V případě stornování objednávky v době pokud bylo již zboží zasláno spotřebiteli, tento nese reálné náklady spojené s dopravou zboží.

Při stornování objednávky je třeba uvést následující údaje: jméno a příjmení objednatele, číslo objednávky, objednané zboží, číslo účtu nebo adresu kam má být poukázána zaplacena kupní cena nebo záloha.

Prodávající má právo stornovat objednávku pokud v dohodnuté lhůtě není schopen dodat objednané zboží a spotřebitel nemá zájem o náhradní plnění. Zaplacená kupní cena za zboží, nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 3 pracovních dnů vrácena spotřebiteli. O stornování objednávky bude spotřebitel informován telefonicky nebo e-mailem.

Platba za zboží

Platbu za zboží může spotřebitel realizovat bezhotovostním platebním stykem převodem na účet. Číslo bankovního účtu prodávajícího: ČSOB, 4014669176/7500

VS: číslo objednávky.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je obvykle 2 až 7 dní. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Spotřebitel je vždy při potvrzení objednávky informován o délce dodací lhůty telefonicky nebo e-mailem.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající je povinen po zaplacení ceny za zboží a ceny za dodání zboží spotřebitelem, dodat zboží spotřebiteli v požadované kvalitě, ceně a množství.

Dodání zboží je možné realizovat v rámci České republiky, a to prostřednictvím pošty, kurýra nebo smluvního přepravce prodávajícího, případně formou osobního odběru v místě podnikání prodávajícího.

Před převzetím zboží je spotřebitel povinen potvrdit objednávku, zaplatit cenu za zboží a cenu za dodání zboží. Při převzetí zboží spotřebitel podpisem potvrdí jeho kompletnost, nepoškozený stav a převzetí na Dodacím listu / Faktuře / Přepravním listu.

V případě pokud zboží není dodáno z důvodu vyšší moci, prodávající neprodleně informuje spotřebitele o důvodu nedodání zboží. V tomto případě prodávající poskytne spotřebiteli náhradní plnění.

Vady zboží, záruční doba a reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí spotřebitelem.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel také může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Reklamace si spotřebitel uplatňuje u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. Pokud je však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě potřeby kontaktujte prodávajícího na telefonním čísle 0949 422 843

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší a prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží. Cena zaplacená za zboží bude spotřebiteli vrácena převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Spotřebitel je povinen vyplnit formulář a doručit ho i se zbožím prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Informace pro odběratele:

MAROX s.r.o. zabezpečuje převzetí odpadu z elektrozařízení na adrese skladu společnosti. Zařízení musí být v kompletním nerozebraném stavu.

MAROX s.r.o zajišťuje zpětný sběr přenosných baterií a akumulátorů z elektrozařízení v rámci zásilkového obchodu na adrese skladu společnosti.

Naši dodavatelé

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra