Informační povinnost (GDPR)

Informační povinnost podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR").

Provozovatelem informačního systému je MAROX, s.r.o. Hřebíková 37, 82108 Bratislava, IČO: 46367853, telefon: 0948 040 640, e-mail: maria.kovacova@marox.sk (provozovatel).

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Mgr. Jozef Krivaček, elektrody, s.r.o. gdpr@elektrodata.sk

Účel zpracování osobních údajů:

uspořádání školení (produktové, BOZP, OPP)

Právní základ zpracování osobních údajů: Čl. 6 odst. 1 písm. b) c) GDPR

Oprávněný zájem: zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

Kategorie příjemců: školitel, orgány veřejné moci (inspektorát práce, ministerstvo práce)

Přenos dat: přenos dat se neuskutečňuje.

Doba uchovávání:

Osobní údaje budou archivovat po dobu zpracování, případně po dobu uloženou zákonem ne však více než 5 let.

Při zpracovávání nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování uvedené v čl. 22 odst. 1 až 4 GDPR.

Poučení o právech dotčené osoby:

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele: požadovat přístup k jejím osobním údajům;
• požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování jejích osobních údajů;
• namítat zpracovávání osobních údajů,
• na přenositelnost svých osobních údajů;
• kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,
• pokud se osobní údaje zpracovávají na tomto právním základě,
• právo podat stížnost orgánu dozoru t. j. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
Uvedené práva dotyčené osoby jsou blíže specifikovány v článcích 15 až 21 GDPR.

GDPR - Prohlášení k GDPR

 1. Jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme?
  Zveřejňujeme fotografie a / nebo videa, na nichž jsou zachyceny Vaše biometrické údaje, resp. obličeje nebo celková fyzická identita, případně Vaše chování.
 2. Kde zveřejňujeme Vaše osobní údaje?
  Fotografie a videa, na nichž jsou zachyceny Vaše biometrické údaje zveřejňujeme na: • oficiální internetové stránce provozovatele • síti Instagram • síti Facebook • síti Vimeo • síti YouTube • masmédia
 3. Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
  Fotografie a videa zveřejňujeme výhradně na naše osobní marketingové účely (osobní prezentaci) ve smyslu odstavce 47 preambule Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů - obecné nařízení o ochraně údajů ( GDPR).
 4. Jaký je právní základ zpracovávaných osobních údajů?
  Právním základem zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, resp. se zveřejňováním fotografií a videí, na kterých jste zachyceni. Pokud však jde o zveřejnění fotografií nebo videí, které jsou uměleckým dílem, tak se Váš souhlas nevyžaduje, a to podle § 78 odstavec 1 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 5. Doba uchovávání osobních údajů
  Fotografie a videa, které nejsou uměleckým dílem jsou na oficiální internetové stránce a sítích provozovatele zveřejněny až do odvolání Vašeho souhlasu.
 6. Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
  Vy, jako dotčená osoba, máte právo svůj souhlas se zveřejňováním fotografií a videí, na kterých jste zachyceni kdykoliv odvolat. V takovém případě nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +421 948 040 640 nebo +421 949 422 843, případně na e-mailové adrese maria.kovacova@marox.sk. Fotografie a / nebo videa, na kterých jste zachyceni budou následně vymazány.
  Stejně můžete využít další Vaše práva podle:
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - obecné nařízení o ochraně údajů
  • zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 7. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje zpracovává MAROX, s.r.o. (Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovenská republika IČO: 46367853 DIČ: 2023363331)

Naši dodavatelé

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra logo partneri kester mgc arctic hayes arctic hayes