Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI

Definicje

"Towar" to jakikolwiek towar konsumpcyjny sprzedawany za pośrednictwem strony internetowej www.marox.sk

"Sprzedawca" to spółka handlowa MAROX s.r.o. [pol. Sp. z o.o.] ul. Klincova, Bratysława, 821 08, REGON: 46367853, VAT UE: SK2023363331 wpisana w Sądzie Rejonowym Bratysława 1, pod numerem: 76108 / B

"Konsument" to podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży towaru.

Zasady
Niniejsza sprzedaż wysyłkowa realizowana pomiędzy sprzedawcą a konsumentem podlega ogólnie obowiązującym przepisom Republiki Słowackiej, w szczególności odpowiednim przepisom ustawy nr 40/1964 Dz. kodeksu cywilnego wraz z późniejszymi zmianami, ustawy nr 108/2000 Dz. U. o ochronie konsumenta w przypadku sprzedaży obwoźnej i sprzedaży wysyłkowej wraz z późniejszymi zmianami, ustawy nr 223/2001 o odpadach oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami.

Cena towaru i cena dostawy towaru
Aktualne ceny towaru są dostępne na stronie www.marox.sk. Niniejsze ceny nie obejmują cen za dostawę  towaru do miejsca wyznaczonego przez konsumenta. Cena za dostawę towaru jest płacona przez konsumenta osobno zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku osobistego odbioru w miejscu prowadzenia działalności sprzedawcy, konsument uiszcza jedynie cenę za towar.

Zamówienie towaru
Konsument może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.marox.sk, telefonicznie 0949/422843 lub e-mailem na adres info@marox.sk. Sprzedawca następnie potwierdza zamówienie (jego część). W celu potwierdzenia zamówienia niezbędna jest dokładna specyfikacja towaru – oznaczenie jego rodzaju, ceny i ilości, następnie ceny za dostawę towaru, sposób i termin zapłaty zamówienia, sposób i termin dostawy towaru. Potwierdzone w ten sposób Zamówienie (jego część) uważa się za wiążące dla obydwu stron.

Anulowanie zamówienia
Konsument może telefonicznie lub e-mailem bezpłatnie anulować swoje zamówienie przed jego potwierdzeniem, a także po jego potwierdzeniu. Zapłacona cena zakupu za towar lub przedpłata zostanie zwrócona Konsumentowi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

W przypadku anulowania zamówienia w momencie, gdy towar został już wysłany do Konsumenta, wtedy ponosi on rzeczywiste koszty związane z transportem towaru.

W przypadku anulowania zamówienia należy podać następujące dane: imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, zamówiony towar, numer konta lub adres, na który należy wpłacić cenę zakupu lub zaliczkę.

Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, a konsument nie jest zainteresowany świadczeniem zastępczym. Zapłacona cena zakupu towaru lub płatność zaliczkowa zostanie następnie zwrócona Konsumentowi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. Konsument zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem
o anulowaniu zamówienia.

Płatność za towar
Konsument może dokonać płatności za towar w formie przelewu bezgotówkowego na konto. Numer konta bankowego sprzedającego: ČSOB, 4014669176/7500

Numer zmienny (Tytułem): numer zamówienia.

Termin dostawy
Termin dostawy wynosi zwykle od 2 do 7 dni. Jeżeli wymagają tego okoliczności, sprzedawca i konsument mogą uzgodnić przedłużenie terminu dostawy lub świadczenie zastępcze w tej samej jakości i cenie. Konsument przy potwierdzeniu zamówienia zostaje zawsze poinformowany telefonicznie lub e-mailem o długości terminu dostawy.

Dostawa i odbiór towaru
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru konsumentowi w wymaganej jakości, cenie i ilości po zapłaceniu ceny za towar oraz ceny za dostawę towaru przez konsumenta.

Dostawy towaru można dokonać w Republice Słowackiej za pośrednictwem poczty, kuriera lub przewoźnika umownego sprzedawcy lub odebrać go osobiście w miejscu prowadzenia działalności sprzedawcy.

Przed odbiorem towaru konsument jest zobowiązany potwierdzić zamówienie, zapłacić cenę za towar i cenę za dostawę towaru. Po odbiorze towaru konsument potwierdza jego kompletność, nienaruszony stan i odbiór na dokumencie WZ / Fakturze / liście przewozowym.

Jeżeli towar nie zostanie dostarczony z powodu działania siły wyższej, sprzedawca niezwłocznie poinformuje konsumenta o przyczynie niedostarczenia towaru. W takim przypadku sprzedawca zapewni konsumentowi zastępczą dostawę.

Wady towaru, okres gwarancji i reklamacje
Sprzedający odpowiada za wady, które posiada towar podczas odbioru przez konsumenta.

Jeśli chodzi o wadę, którą można usunąć, konsument ma prawo, aby została bezpłatnie, terminowo i prawidłowo usunięta, a sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady. Konsument może również zamiast usuwania wady żądać wymiany towaru lub jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, jeżeli w ten sposób nie powstaną sprzedającemu nieuzasadnione koszty w stosunku do ceny towaru lub znaczenia wady.

Jeżeli chodzi o wadę, która nie może być usunięta, a która uniemożliwia, aby towar mógł być odpowiednio używany jako towar bez wady, konsument ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku innych niemożliwych do usunięcia wad, konsument ma prawo do odpowiedniego rabatu z ceny towaru.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna obowiązywać od daty odebrania towaru przez konsumenta. Na życzenie konsumenta sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na piśmie (karta gwarancyjna).

Reklamacje zgłaszane są przez konsumenta u sprzedawcy, u którego został towar zakupiony. Jeżeli jednak na karcie gwarancyjnej został podany inny przedsiębiorca zajmujący się naprawą, który znajduje się w miejscu działalności sprzedawcy lub miejscu bliższym konsumentowi, konsument wyegzekwuje prawo do naprawy u przedsiębiorcy wyznaczonego do wykonywania napraw gwarancyjnych.

W razie potrzeby należy skontaktować się ze sprzedawcą pod numerem telefonu 0949 422 843 Odstąpienie od umowy

Konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy, umowa zostaje anulowana od początku, a sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru i zwrotu ceny zapłaconej za towar konsumentowi w ciągu 15 dni od dnia odstąpienia od umowy. Cena zapłacona za towar zostanie zwrócona konsumentowi w formie przelewu na konto lub przekazem pocztowym.

Konsument jest zobowiązany do wypełnienia formularza i dostarczenia go sprzedawcy. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument.

Informacje dla odbiorców:
MAROX s.r.o. zapewnia odbiór odpadów ze sprzętu elektrycznego pod adresem magazynu firmy. Urządzenia muszą być kompletne, w stanie nierozebranym.

MAROX s.r.o zapewnia zbiórkę przenośnych baterii i akumulatorów z urządzeń elektrycznych w ramach sprzedaży wysyłkowej pod adresem magazynu firmy.

Nasi dostawcy

fernox kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra

Nasze pozostałe strony internetowe:
 
www.fernox-products.sk
www.kamco-products.sk
www.zumpex-enzymy.sk