Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI

Definicje

„Towary” to wszelkie towary konsumpcyjne sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej www.marox.sk

„Sprzedawca” to firma handlowa MAROX s.r.o. Klincová, Bratislava, 821 08, IČO: 46367853, IČDPH: SK2023363331 Zarejestrowany sąd rejonowy w Bratysławie 1, wkładka nr: 76108 / B

„Kupujący” to subjekt, który zawarł umowę zakupu ze Sprzedawcą. „Konsument” to kupujący - osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy zakupu nie działa w ramach działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej.

ZASADY

Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym podlegają ogólnie obowiązującym przepisom Republiki Słowackiej, w szczególności odpowiednim przepisom ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy. Jeżeli kupujący jest konsumentem, przepisy ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami, a także w przypadku umów sprzedaży między sprzedawcą a konsumentem zawartych na odległość lub poza lokalem sprzedawcy również Ustawa nr. 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

CENA TOWARU I CENA DOSTAWY TOWARU

Aktualne ceny towarów są wymienione na stronie www.marox.sk. Ceny te nie obejmują ceny dostawy towarów do miejsca wskazanego przez kupującego. Cena za dostawę towaru jest płacona przez kupującego osobno zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku odbioru osobistego w miejscu prowadzenia działalności przez sprzedającego, kupujący płaci tylko cenę za towar.

ZAMAWIANIE TOWARÓW

Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.marox.sk, telefonicznie lub e-mailem na info@marox.sk. Sprzedawca następnie potwierdza zamówienie (jego część). Aby potwierdzić zamówienie, należy podać dokładny towar - oznaczenie jego rodzaju, ceny i ilości, a także ceny dostawy towaru, sposób i datę zapłaty zamówienia, sposób i datę dostawy towaru. Potwierdzone w ten sposób (jego część) zamówienie uważa się za wiążące dla obu stron.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Kupujący może anulować swoje zamówienie bezpłatnie przed jego potwierdzeniem, a także po potwierdzeniu zamówienia przed dostawą towaru do kupującego, telefonicznie lub e-mailem. Zapłacona cena zakupu towaru lub zaliczka zostanie następnie zwrócona kupującemu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

W przypadku anulowania zamówienia w momencie, gdy towar został już wysłany do kupującego, kupujący ponosi rzeczywiste koszty związane z transportem towarów.

Przy anulowaniu zamówienia należy podać następujące dane: imię i nazwisko klienta, numer zamówienia, zamówiony towar, numer konta lub adres, na który ma zostać zwrócona zapłacona cena zakupu lub depozyt.

Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, jeśli nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, a kupujący nie jest zainteresowany towarem zastępczym. Zapłacona cena zakupu towaru lub zaliczka zostanie następnie zwrócona kupującemu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub e-mailem.

ZAPŁATA ZA TOWARY

Kupujący może dokonać płatności za towar bezgotówkowo, przelewem na konto. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: ČSOB, 4014669176/7500

VS: numer zamówienia.

TERMIN DOSTAWY

Termin dostawy wynosi zwykle od 2 do 7 dni od zapłaty ceny za towar. Jeśli wymagają tego okoliczności, sprzedawca i kupujący mogą zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub na towary zastępcze w tej samej jakości i cenie. Przy potwierdzaniu zamówienia kupujący jest zawsze informowany o długości okresu dostawy telefonicznie lub e-mailem.

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

Po zapłaceniu ceny za towar i ceny za dostarczenie towaru do kupującego, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do nabywcy w wymaganej jakości, cenie i ilości.

Dostawa towarów może być realizowana na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej, pocztą, kurierem lub przewoźnikiem umownym sprzedawcy lub w formie odbioru osobistego w miejscu prowadzenia działalności przez sprzedawcę.

Przed przejęciem towaru kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia, zapłaty ceny za towar i ceny za dostarczenie towaru. Po otrzymaniu towaru kupujący potwierdza jego kompletność, nieuszkodzony stan i akceptację poprzez podpisanie na potwierdzeniu dostawy / fakturze / dowodzie wysyłki.

W przypadku, gdy towary nie zostaną dostarczone z powodu siły wyższej, sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o przyczynie braku dostawy. W takim przypadku sprzedawca zapewni kupującemu towary zastępcze.

WADY TOWARU, OKRES GWARANCJI I REKLAMACJE

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru w momencie przejęcia przez kupującego.

W przypadku wady, którą można usunąć, kupujący ma prawo do bezpłatnego jej usunięcia, w odpowiednim czasie i we właściwy sposób, a sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Kupujący może również zamiast usunięcia wady zażądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, jeżeli sprzedawca nie poniesie nieproporcjonalnych kosztów z powodu ceny towaru lub wagi wady.

W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe wykorzystanie towaru jako towaru bez wad, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub do odstąpienia od umowy. W przypadku innych nieodwracalnych wad kupującemu przysługuje uzasadniona obniżka ceny towaru.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez kupującego. Na żądanie kupującego sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia gwarancji na piśmie (karta gwarancyjna).

Okres gwarancji dla przedsiębiorców (B2B) wynosi 12 miesięcy.

Kupujący składa reklamację u sprzedawcy, od którego towary zostały zakupione. Jeśli jednak karta gwarancyjna zawiera informację o innym przedsiębiorcy przeznaczonym do naprawy, który znajduje się w miejscu sprzedawcy lub w miejsce dla kupującego bliżej, kupujący skorzysta z prawa do naprawy u przedsiębiorcy wyznaczonego do wykonania napraw gwarancyjnych.

W razie potrzeby proszimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą pod numerem telefonu podanym na stronie www.marox.sk

INFORMACJE DLA KLIENTÓW:

MAROX s.r.o. zapewnia odbiór odpadów z urządzeń elektrycznych pod adresem magazynu firmy. Urządzenia muszą być całkowicie zdemontowane.

MAROX s.r.o zapewnia odbiór przenośnych baterii i akumulatorów ze sprzętu elektrycznego w ramach sprzedaży wysyłkowej na adres magazynu firmy.

Instrukcja dotycząca praw konsumenta w rozumieniu art. § 3 ust. 1 ustawy nr 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowa zawarta poza lokalem sprzedawcy i w sprawie zmian niektórych aktów.

 • Sprzedaż towarów na podstawie zamówienia to sprzedaż sprzętu wymienionego w Cenniku Sprzedającego za opłatą w wysokości zgodnej z Cennikiem Sprzedającego. Właściwości towarów są wymienione na stronie internetowej marox.sk.
 • Do celów niniejszej instrukcji klient- oznacza każdą osobę fizyczną - konsumenta, który zamówił towar od sprzedawcy.
 • Cennik sprzedawcy oznacza cennik towaru sprzedawcy dostępny na stronie internetowej www.marox.sk obowiązujący w dniu zamówienia towaru.
 • Na podstawie umowy towary są dostarczane klientowi przez sprzedawcę, którym jest firma MAROX s.r.o., z siedzibą pod adresem Klincová 37, 821 08 Bratysława, IĆ: 46 367 853.
 • Numery telefonów i adresy e-mail sprzedawcy można znaleźć na stronie https://www.marox.sk/pl/kontakt. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usługi, reklamację lub inną reklamację na adres sprzedawcy: MAROX s.r.o., z siedzibą pod adresem Klincová 37, 821 08 Bratysława lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego w poprzednim punkcie niniejszej instrukcji.
 • Całkowita cena towarów objętych niniejszą umową, w tym podatek od wartości dodanej, jest podana w Cenniku.
 • Sprzedawca nie korzysta ze środków komunikacji na odległość z podwyższoną taryfą.
 • Warunki płatności za zapłatę ceny za towar są określone w ogólnych warunkach sprzedawcy, które są dostępne na stronie internetowej marox.sk.
 • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, zażalenia lub skargi osobiście w siedzibie sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sprzedawcy wskazany w tej instrukcji. Sprzedawca ustala sposób rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. § 18 ustawy nr. 250/2007 Coll. w sprawie ochrony konsumenta niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych od daty reklamacji, w uzasadnionych przypadkach w ciągu 30 dni od daty reklamacji. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji reklamacja zostanie rozstrzygnięta niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozstrzygnięta później, ale rozpatrzenie reklamacji nie potrwa dłużej niż 30 dni od daty reklamacji.
 • W przypadku umowy konsumenckiej zawartej na odległość lub poza lokalem sprzedawcy konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Konsument nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli rozpoczęło się świadczenie usługi w ramach umowy za wyraźną zgodą konsumenta niezwłocznie po zawarciu umowy, a konsument stwierdził, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę, traci on prawo do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu usługi i jeżeli miało miejsce pełne świadczenie usługi.
 • Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli sprzedawca na próżno wygasa czas na załatwienie reklamacji klienta.
 • W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy której przedmiotem była dostawa towarów, konsument ponosi koszty zwrotu towarów, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy na odległość koszty zwrotu towarów.
 • Jeżeli klient odstąpi od umowy, w której złożył oświadczenie zgodnie z pkt 11 niniejszej instrukcji, klient jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy ceny za świadczenie faktycznie dostarczone do dnia doręczenia wypowiedzenia.
 • Sprzedawca odpowiada za wady dostarczonego świadczenia zgodnie z art. 622 i 623 ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeksu cywilnego.
 • Zobowiązania sprzedającego trwają przynajmniej przez czas trwania umowy. Zobowiązania klienta wygasają z chwilą ich spełnienia.
 • Wszelkie swoje prawa i roszczenia wynikające z niniejszej umowy mogą być dochodzone przez klienta w sytuacji konsumenta wobec sprzedawcy, również w ramach alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich w sensie i na warunkach ustawy nr. 391/2015 Coll. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich i zmian niektórych przepisów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dla konsumentów)

(wypełnić i wysłać ten formularz, w przypadku odstąpienia od umowy)

Do: MAROX s.r.o., z siedzibą pod adresem Klincová 37, 821 08 Bratysława, IČ: 46 367 853

Oświadczam *, że wycofuję się z umowy dotyczącej tych towarów / umowy o świadczeniu tej usługi *: ..............

Data zamówienia / data odbioru * ..............

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) * ..............

Adres konsumenta (-ów) * ..............

Podpis konsumenta (-ów) * ..............

Data ..............

* Niepotrzebne skreślić.

 

Nasi dostawcy

kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra mgc arctic hayes arctic hayes arctic hayes

Nasze pozostałe strony internetowe:
 
www.kamco-products.sk
www.zumpex-enzymy.sk

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb