OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SPRZĘTU DO OCZYSZCZANIA I UZDATNIANIA WODY OGRZEWANIA CENTRALNEGO

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „OW”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron związane z dzierżawą sprzętu najmu.

Definicje

„Urządzenia” oznaczają następujące urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody do centralnego ogrzewania:

  • Kamco - pompa płucząca, adapter pompy obiegowej, magnetyczny filtr płuczący
  • Magnetic / Marox - urządzenie do demineralizacji bez żywicy (żywica nie jest częścią pożyczki i musi zostać zakupiona)

„Właściciel” to firma handlowa MAROX s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratysława, IČO: 46 367 853, IČDPH: SK2023363331, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Bratysławie I, z siedzibą: Sro, nr akt: 76108 / B.

„Najemca” to osoba, która zawarła umowę z Wynajmującym w celu wynajmu Sprzętu. Najemca jest konsumentem, jeżeli jest osobą fizyczną, która nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności przedsiębiorczej przy zawieraniu i realizacji umowy (zwanej dalej „Konsumentem”).

„Umowa najmu” na potrzeby niniejszych OW oznacza umowę zawartą między Wynajmującym a Najemcą, na podstawie której Wynajmujący zobowiązuje się do pozostawienia Najemcy w celu korzystania ze Sprzętu (niektórych urządzeń określonych w niniejszych OW lub obu urządzeń w zestawie) po wpłacie depozytu do wykorzystania przez Najemcę w uzgodnionym okresie. Wynajmujący zobowiązuje się przekazać Sprzęt Najemcy w stanie odpowiednim do prawidłowego użytkowania. Najemca zobowiązuje się do korzystania ze Sprzętu w sposób i zgodnie z instrukcjami określonymi przez Wynajmującego, do zwrotu Sprzętu w uzgodnionym czasie i do zapłaty Wynajmującemu opłatą za najem .

W przypadku, gdy Najemca jest Konsumentem, przepisy ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeksu cywilnego i ustawy nr. 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Najemca jest przedsiębiorcą, przepisy ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy.

Warunki umowy

Umowa najmu oparta jest na zamówienie Najemcy, za pośrednictwem strony internetowej www.marox.sk, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres info@marox.sk. Zamówienie musi zawierać oznaczenie Wydzierżawionego Sprzętu, datę rozpoczęcia oraz liczbę dni najmu. Wynajmujący potwierdzi zamówienie na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, jeśli Sprzęt będzie dostępny w wymaganym terminie, lub zaproponuje Najemcy inny możliwy termin rozpoczęcia / zakończenia najmu. Proponowaną datę uważa się za uzgodnioną przez jej potwierdzenie przez Najemcę. Na podstawie potwierdzonego zamówienia (lub potwierdzonego zmienionego zamówienia) Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kaucji za najem i pokrycia wszelkich szkód w wysokości 200, - EUR / 5.000, - CZK na rachunek Wynajmującego wymieniony na stronie www .marox.sk / na konto Wynajmującego określone w potwierdzeniu zamówienia) na podstawie faktury proforma Wynajmującego (tj. kwoty depozytu = 200 EUR / 5000, - CZK).

Najemca zobowiązany jest do przejęcia Sprzętu w siedzibie Wynajmującego w dniu rozpoczęcia najmu. Wynajmujący przekaże Sprzęt Najemcy tylko wtedy, gdy Najemca zapłacił Wynajmującemu zaliczkę na Sprzęt w wysokości odpowiadającej wymaganemu okresowi najmu. Depozyt uważa się za wpłacony poprzez zaksięgowanie go na koncie Wynajmującego. Przekazując Sprzęt Wynajmujący poinstruuje Najemcę o sposobie korzystania ze Sprzętu, a Najemca jest zobowiązany do przestrzegania tych instrukcji Wynajmującego przez cały okres najmu.

W przypadku wpłacenia przez Wynajmującego kaucji, ale Wynajmujący nie przejmie Sprzętu w uzgodnionym dniu rozpoczęcia najmu, Umowa najmu wygasa, jeżeli nie dojdzie do porozumienia między Wynajmującym a Najemcą w sprawie zmiany okresu najmu. W przypadku wygaśnięcia Umowy najmu po wpłacie kaucji Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w ciągu 10 dni roboczych od daty rozwiązania umowy.

Opłata za najem

Opłata za najem  stanowi opłatę za pozostawienie Sprzętu do czasowego użytkowania przez Najemcę. Opłata za najem  ustala się w następujący sposób:

Kamco - 50 EUR / 1 250 CZK bez VAT za każde rozpoczęte 24 godziny najmu;

Magnetic / Marox - 35, - EUR / 1.000, - CZK bez VAT za każde rozpoczęte 24 godziny najmu (żywica nie jest częścią opłaty za najem);

Kompletny zestaw Kamco + Magnetic / Marox - 85, - EUR / 2.250, - CZK bez VAT za każde rozpoczęte 24 godziny najmu;

Wszystkie ceny są bez VAT. Do obliczonej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu  opłatą za najem  za faktyczny czas okresu najmu (tj. Od faktycznego przejęcia Sprzętu do jego faktycznego zwrotu) na podstawie faktury Wynajmującego. W przypadku zwrotu Najemcy uszkodzonego sprzętu, Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu wszelkie koszty przywrócenia Sprzętu do pierwotnego stanu. W przypadku, gdy Sprzętu nie można przywrócić do pierwotnego stanu lub Sprzęt jest zdewaluowany, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za Sprzęt w wysokości uszkodzonego lub zdewaluowanego Sprzętu wymienionego w cenniku Wynajmującego na stronie www.marox.sk (dalej „Odszkodowanie za Urządzenie), ważne w dniu zwrotu Urządzenia.

W przypadku, gdy opłata za najem   i wymagany zwrot kosztów przywrócenia Sprzętu do pierwotnego stanu nie przekraczają całkowitej kwoty wpłaconego depozytu, Wynajmujący jednostronnie potrąca wzajemne płatności i zwraca pozostałą część depozytu Najemcy w ciągu 10 dni roboczych od zwrotu Sprzętu. od powiadomienia o wysokości kosztów naprawy urządzenia (w przypadku uszkodzenia urządzenia).

W przypadku, gdy opłata za najem  i wymagany zwrot kosztów związanych z przywróceniem Sprzętu do stanu pierwotnego odpowiednio. Odszkodowanie za Sprzęt, przekraczające kwotę wpłaconego depozytu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wymaganą różnicę między kwotą  opłaty za najem   a rekompensatą kosztów / Wynagrodzenia za Sprzęt i wpłaconą kaucję na podstawie faktury Wynajmującego, w ciągu 10 dni roboczych od daty dostarczenia faktury Wynajmującego.

Umowa sprzedaży

Najemca jest zobowiązany do zwrotu Sprzętu w uzgodnionym terminie, chyba że Wynajmujący i Najemca dojdzie do porozumienia w sprawie przedłużenia uzgodnionego terminu. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci Sprzętu Wynajmującemu w uzgodnionym terminie, ponosi on odpowiedzialność za szkody spowodowane przez naruszenie obowiązku. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci Sprzętu nawet w ciągu 7 dni kalendarzowych od upływu uzgodnionego okresu najmu, obowiązuje to, że po upływie tego dodatkowego okresu zostaje zawarta umowa kupna między Wynajmującym a Najemcą. Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu cenę zakupu Sprzętu, który był przedmiotem Umowy Najmu, zgodnie z cennikiem wymienionym na stronie internetowej www.marox.sk, obowiązującym w dniu zawarcia umowy zakupu. Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu cenę zakupu Sprzętu na podstawie faktury Wynajmującego, w ciągu 10 dni roboczych od daty dostarczenia faktury Wynajmującego. Utworzenie umowy kupna lub zapłata ceny zakupu nie wpływa na obowiązek Najemcy do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem   za okres od daty rozpoczęcia najmu do momentu zawarcia umowy kupna. Wynajmujący, wraz z fakturą za zapłatę ceny zakupu, dostarczy również Najemcy fakturę za zapłatę Czynszu oraz uznanie należności Wynajmującego (sprzedającego) wierzytelnością Najemcy za zwrot wpłaconej kaucji.

W przypadku, gdy Najemcą jest Konsument jako kupujący, umowa kupna podlega przepisom ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie konsumentów nr. 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem, umowa kupna-sprzedaży podlega przepisom ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy.

Wynajem sprzętu do oczyszczania i uzdatniania wody ogrzewania centralnego

WSPIERAJ SWÓJ BIZNES Z PROFESJONALNYM ZESTAWEM TECHNIKI DO OCZYSZCZANIA I UZDATNIANIA WODY DO OGRZEWANIA CENTRALNEGO

Nasi dostawcy

kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra mgc arctic hayes arctic hayes arctic hayes

Nasze pozostałe strony internetowe:
 
www.kamco-products.sk
www.zumpex-enzymy.sk

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb