RODO

ADMINISTRATOR

Spółka MAROX, s.r.o., REGON: 46367853, siedziba: Klincová 37 821 08 Bratysława jest administratorem wszystkich danych osobowych, które będzie przetwarzała zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych postępuje zgodnie z właściwymi przepisami prawa Republiki Słowackiej oraz ustawodawstwem Unii Europejskiej i w maksymalnym stopniu dba o prywatność osób oraz ochronę ich danych osobowych, które zostały jej udostępnione i które przetwarza.

POWODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie uzyskanych i udostępnionych danych osobowych stanowi część naszej działalności.  Bez udostępnienia danych osobowych oraz bez ich przetwarzania nie moglibyśmy świadczyć naszych usług w wymaganych zakresie naszym klientom i pozostałym osobom.

Przetwarzanie danych osobowych po zgłoszeniu do newslettera
Dane osobowe Osoby, które Administrator przetwarza w celu wysłania informacji o jego produktach i usługach (newsletter), to: adres e-mail Osoby.

Podstawą prawną przewarzania niniejszych doborowolnie udostępnionych danych jest zgoda Osoby w rozumieniu § 13 ust. 1 lit. a) Ustawy w połączeniu z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, która może być w dowolnym momencie odwołana poprzez kliknięcie na aktywny link umieszczony na końcu każdego newslettera lub na podstawie pisemnego wniosku wysłanego na adres e-mail Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba będzie zainteresowana wysyłaniem newslettera Administratora, a więc przez okres trwania celu ich przetwarzania. W wyniku przetwarzania danych osobowych upoważniony Pośrednik, który zapewnia dla Operatora lub może zapewniać zarządzanie kampanii newsletterowych, ewentualnie Pośrednik, który zapewnia rozwiązanie techniczne w zakresie zarządzania kampaniami newsletterowymi.

Podczas przetwarzania danych osobowych Osoby nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, przy czym Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej ani osób trzecich, z wyjątkiem Pośrednika.

Osoba ma przede wszystkim prawo wymagania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub skasowania, ewentualnie ograniczenia przetwarzania, prawo składania skargi przeciw pretwarzaniu, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, jak również prawo do składania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Administrator i/lub Pośrednik postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem i/lub Ustawą.

Newsletter nie jest przeznaczony dla użytkowników młodszych niż 16 lat.

Przetwarzanie danych osobowych podcza korzystania z formularzy kontaktowych
Dane osobowe Osoby, które Administrator w pozycji pośrednika przetwarza i wysyła administratorowi oznaczonemu w danym formularzu kontaktowym, to: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Osoby, ewentualnie inne informacje przekazane dobrowolnie przez Osobę. Dane osobowe, które zostaną przekazane dobrowolnie innemu administratorowi w ramach korzystania z formularza internetowego, nie zostaną opublikowane i służą wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania lub wnioski Osoby przez danego operatora.

Podstawą prawną przewarzania niniejszych danych jest zgoda Osoby w rozumieniu § 13 ust. 1 lit. a) Ustawy w połączeniu z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, która może zostać odwołana w dowolnym momencie na podstawie wniosku zaadresowanego do administratora, który przetwarza niniejsze dane.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wystosowania odpowiedzi na pytanie zadanej przez Osobę lub zapytania wysłanego przez formularz kontaktowym a więc przez okres trwania celu ich przetwarzania.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Osoby nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, przy czym Administrator nie ma na celu przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej ani osób trzecich z wyjątkiem administratora, dla którego przeznaczone są niniejsze dane.

Osoba ma przede wszystkim prawo wymagania od właściwego administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub skasowania, ewentualnie ograniczenia przetwarzania, prawo składania skargi przeciw pretwarzaniu, jak również prawo do składania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dany administrator postępuje przy przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem i/lub Ustawą.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obecna regulacja prawna umożliwia przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy (również bez zgody osoby) lub na podstawie zgody osoby.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy oznacza, że również bez Państwa zgody możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonywania naszej działalności. Podstawą do takiego przetwarzania Państwa danych osobowych są właściwe przepisy prawa dotyczące naszej działalności (usługi).

Jeśli nie istnieje ustawowy powód do przetwarzania danych osobowych bez Państwa zgody, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas mogąbyć przetwarzane również przez osoby trzecie, pod warunkiem, że jest to niezbędne przy realizacji w stosunku do Państwa, naszych klientów lud do świadczenia naszych usług. Przy wyborze niniejszych partnerów zawsze dbamy o to, aby zagwarantować wysoki standard ochrony Państwa danych osobowych.

Dane osobowe osoby zainteresowanej mogą być przetwarzane w państwach Unii Europejskiej oraz państwach, które są stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Transfer danych osobowych może nastąpić wyłącznie do państw trzecich, których ustrój prawny uważany jest przez Komisję Europejską za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

MANIPULACJA Z DANYMI OSOBOWYMI

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe manualnie lub korzystając z systemów elektronicznych. Administrator przyjął wszystkie niezbędne i konieczne środki nie tylko o charakterze technicznym, ale również personalnym i kontrolnym, aby poziom ochrony Państwa danych osobowych był jak najwyższy.

PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Osoba Zainteresowana ma prawo:

  1. wymagać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby zainteresowanej,
  2. do zmiany lub wykreślenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. składać skargi przeciwko przetwarzaniu danych osobowych
  4. to przenoszenia danych osobowych,
  5. Złożyć skargę lub wniosek o wszczęcie postępowania do organu nadzorczego, którym jest Urząd ds. ochrony danych osobowych,
  6. odwołać w dowolnym momencie swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych mogą Państwo wysłać na e-mail:maria.kovacova@marox.sk  lub bezpośrednio na adres administratora.

Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zawiadomić daną osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeśli takie naruszenie ochrony danych osobowych może doprowadzić do wysokiego ryzyka dla praw osoby zainteresowanej.

Nasi dostawcy

kamco fimi2019 alpha tekon kyzen far magnetic unecol tecnometal brady farepro filtra filtra mgc arctic hayes arctic hayes arctic hayes

Nasze pozostałe strony internetowe:
 
www.kamco-products.sk
www.zumpex-enzymy.sk

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb